066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява: Конкурс за длъжност „Лекар специализант“

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22
януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и Заповед № РД-19-9/29.12.2022г., „МБАЛ Св. Иван Рилски
Габрово” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по:

1. Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и
рехабилитационна медицина
– 1 (едно) място.
2. Образна диагностика в Отделение по образна диагностика – 1 (едно)
място.
3. Вътрешни болести в Отделение по вътрешни болести – 1 (едно) място.
4. Пневмология и фтизиатрия в Отделение по вътрешни болести – 1 (едно)
място;

6. Нефрология – 1 (едно);

7. Кардиология – 1 (едно).

Мястата са финансирани от държавата.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование –  висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не
е лишено от право да упражнява професията;

Необходими документи:
1. Заявление за работа;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС;

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
„Конкурс за длъжността лекар, специализант по
…………………………………………………………………“.

Документи се приемат на регистратура  на адрес:
гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, всеки работен  ден от 08:00 ч. до 17:00 часа
Срок за подаване на документи – до 10.03.2024г.