066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява за лекар специализант по Образна диагностика

На основание чл.90 и чл.91от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от
22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и Заповед № РД-19-5/02.08.2023г., МБАЛ „Свети Иван
Рилски Габрово“ ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по
Образна диагностика в Отделение по Образна диагностика– 1 (едно)
място. Мястото е финансирано от държавата.

Изисквания към кандидатите:
1. Образование –  висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е
лишено от право да упражнява професията.


Необходими документи:
1. Заявление за работа;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС.


Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят
познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват,
както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на
длъжността – социални, организационни, компютърни и др.


Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по
шестобалната система, като най- високата оценка е отличен (6). Кандидат,
който получи средна обща оценка от членовете на комисията от
индивидуалното събеседване по – ниска от мн.добър (4,50), се счита за
„ неиздържал“ конкурса. Спечелил конкурса е онзи кандидат, който е
получил най – високи оценки след класиране според окончателния
резултат, който е получил при провеждането на конкурса.


Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е
изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по Образна
диагностика„

Документи се приемат на регистратура  на адрес:
гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, всеки работен  ден от 08:00 ч. до 19:00
ч.

Срок за подаване на документи – до 10.09.2023 г.