066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Конкурс за лекар специализант по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Габрово

На основание чл.90 и чл.91от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-9/29.12.2022г., МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 1 / едно / място. Мястото е финансирано от държавата.
Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията;

Необходими документи:
1. Заявление за работа;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
4. Удостоверение за членство в БЛС;

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване с кандидатите.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина“

Документи се приемат на регистратура на адрес:
гр. Габрово, бул.„Трети март“ № 9, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документи – до 10.02.2023 г.